Skip to main content

DIRECTIVAS DA COOKIES


Cookies

Questa pagina-web utilisescha cookies per rimnar infurmaziuns e per segirar Vossas preferenzas online. Cookies èn datotecas da text che cuntegnan pitschnas quantitads d'infurmaziuns che l'apparat d'in utilisader telechargia, cura ch'el visita ina pagina-web. Ils cookies pussibiliteschan a la pagina-web da “sa regurdar” al computer, sche Vus giais d'accord che la pagina po far quai, ma betg tgi che dovra la pagina specificamain. Ils cookies pussibiliteschan a Vus da navigar tranter paginas, sa regordan da Vossas preferenzas e megliereschan en general la consultaziun da la pagina. Els procuran era che la reclama online correspundia meglier a Voss interess.

Categorias da cookies che nus utilisain

Ina glista da cookies chattais Vus a la fin da questa directiva da cookies. Nus utilisain ils suandants cookies:

Categoria 1:

Cookies absolutamain necessaris
Quests cookies permettan servetschs che Vus avais giavischà explicitamain. Els èn necessaris per che Vus possias navigar sin nossa pagina-web e duvrar las funcziuns giavischadas sco per exempel l'access a parts segiradas. Senza il diever da quests cookies na pudain nus betg metter a disposiziun a Vus servetschs dumandads sco per exempel il chanaster da cumpras u quints electronics.

Categoria 2:

Cookies da performanza
Quests cookies na rimnan betg infurmaziuns che identifitgeschan utilisadras u utilisaders, perquai che tut las infurmaziuns che quests cookies rimnan èn anonimas e vegnan sulettamain duvradas per meglierar la funcziunalitad da noss pagina-web. Els pussibiliteschan er a nus da nudar e dumbrar il dumber da visitadras e visitaders sin nossa pagina-web e quai ans permetta d'observar il diever da nossa pagina-web e meglierar sia funcziunalitad. Per exempel utilisain nus cookies da Google Analytics per chapir co che utilisadras ed utilisaders arrivan sin nossa pagina-web co ch'i vegn fatg diever dad ella. Nus survegnin infurmaziuns per meglierar la navigaziun, l'experientscha da cumpra e campagnas da marketing.

Categoria 3: cookies da funcziunalitad

Quests cookies memoriseschan opziuns che Vus avais tschernì per pudair meglierar Vossa visita. Els vegnan utilisads per identifitgar Vus, cura che Vus turnais sin nossa pagina-web. Els pussibiliteschan a la pagina-web da memorisar opziuns che Vus avais tschernì (p.ex. Voss num d'utilisader, la lingua u la regiun) e porscha ulteriuras funcziuns persunalas sco il bainvegni cun Voss num. Els pon era vegnir utilisads per memorisar midadas che Vus avais fatg vi da la grondezza dal text, las scrittiras u auters elements sin nossa pagina-web. Els pon era vegnir utilisads per porscher servetschs che Vus avais dumandà, per exempel guardar videos u commentar in blog. Las infurmaziuns che quests cookies rimnan pon vegnir anonimisadas e Vossas activitads da navigar na pon betg vegnir suandadas. Vus pudais era deactivar quests cookies en las preferenzas da Voss navigatur, ma quai po restrenscher la funcziunalitad da la pagina-web da la Fundaziun Evangelos Pistiolis.

Categoria 4:

Cookies sin medias socialas
Quests cookies pussibiliteschan a Vus da parter quai che Vus avais fatg sin la pagina-web en las raits socialas sco Instagram, Facebook e Twitter. Per exempel pudais Vus dar in like u twittar davart in product da noss servetschs online. Quests cookies na vegnan betg controllads da nus.

Revocaziun

Sche Vus vulais evitar che Voss navigatur acceptia cookies u sche Vus vulais vegnir infurmà davart in update u sch'in nov cookie vegn installà sin Voss computer u sche Vus vulais deinstallar cookies da Voss computer, pudais Vus far la midada necessaria en las preferenzas da Voss navigatur, normalmain sut la funcziun "agid" u "opziuns d'internet".

Faschai p.pl. stim ch'igl è pussaivel che Vus n'avais betg pli access a tschertas parts u funcziuns da la pagina-web da la Fundaziun Evangelos Pistiolis, sche Vus stizzais cookies u deactivais cookies futurs.

Faschai p.pl. stim che la funcziunalitad da la pagina-web po vegnir restrenschida e Vossa offerta sco era la terminaziun da Voss martgà online pon vegnir impedidas, sche Vus deactivais u stizzais cookies en Voss navigatur. Tut tenor n'avais Vus lura era nagin access a funcziuns impurtantas da la pagina-web da la Fundaziun Evangelos Pistiolis e na pudais betg duvrar quellas. En in tal cas stuais Vus lura inditgar da nov Vossas infurmaziuns d'annunzia.

Sche Vus deactivais cookies, faschai p.pl. stim ch'ina revocaziun na munta betg che Vus na vesais nagina reclama online u naginas analisas da marketing pli. Quai munta che las raits bloccadas da Vus na pon betg pli mussar reclama che correspunda a Vossas preferenzas ed a Voss musters da diever. Faschai p.pl. era stim che Vus stuais danovamain exequir il proceder da revocaziun, sche Vus stizzais tut ils cookies en Voss navigatur u sche Vus duvrais in auter navigatur sin il computer.

Uschia pudais vus gidar

© Tut ils dretgs reservads.